නිෂ්පාදන

  • LLDPE stretch film

    LLDPE දිගු චිත්‍රපටය

    ප්ලාස්ටික් ස්ට්‍රෙච් එතුම චිත්‍රපටය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ පැලට් එතීෙම්, පෙට්ටි ඇසුරුම්, නිෂ්පාදන මතුපිට ආරක්ෂාව, විශේෂ හැඩැති නිෂ්පාදන ඇසුරුම්, භාණ්ඩ වලට වන හානිය වළක්වා ගැනීම සහ ප්‍රවාහනයට පහසුය.

  • LLDPE stretch film

    LLDPE දිගු චිත්‍රපටය

    LLDPE දිගු කිරීමේ චිත්‍රපටයට ශක්තිමත් තද බව, ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව, කඳුළු ප්‍රතිරෝධය, දූවිලි ප්‍රතිරෝධය, ජල ආරක්ෂණය වැනි වාසි ඇත.