නිෂ්පාදන

  • Anti-Slip PVC safety tape

    ප්‍රති-ස්ලිප් පීවීසී ආරක්ෂිත ටේප්

    ප්‍රති-ස්ලිප් ටේප් දෘඩ හා කල් පවතින කාබනීකෘත සිලිකන් අංශු වලින් සාදා ඇත. එවැනි අංශු ඉහළ ශක්තියක්, හරස් සම්බන්ධ කිරීමක්, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන ප්ලාස්ටික් පටල මත තැන්පත් කර ඇති අතර එය අද දක්වා දන්නා අමාරුම ද්‍රව්‍යයකි.

  • Anti-Slip PVC safety tape

    ප්‍රති-ස්ලිප් පීවීසී ආරක්ෂිත ටේප්

    ප්‍රති-ස්ලිප් ටේප් දෘඩ හා කල් පවතින කාබනීකෘත සිලිකන් අංශු වලින් සාදා ඇත. එවැනි අංශු ඉහළ ශක්තියක්, හරස් සම්බන්ධ කිරීමක්, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන ප්ලාස්ටික් පටල මත තැන්පත් කර ඇති අතර එය අද දක්වා දන්නා අමාරුම ද්‍රව්‍යයකි.