වීඩියෝ

ෂැංහයි ටේප් නිෂ්පාදකයා නවරා

ටේප් සාදන ආකාරය

BOPP ටේප් කැපීම යතුර කපනය, මධ්‍ය පැටවුම සහිත යන්ත්‍රය