නිෂ්පාදන

  • Non-adhesive PE caution tape

    මැලියම් නොවන PE අවවාද පටි

    ඉදිකිරීම් බිම්, භයානක බිම් කැබලි, රථවාහන අනතුරු සහ හදිසි අවස්ථා හුදකලා කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වේ. විදුලි බල නඩත්තු කිරීම, මාර්ග පරිපාලනය, පාරිසරික ආරක්ෂණ ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා වැට.

  • PE caution tape

    PE අවවාදයයි

    විශිෂ්ට PE ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම, දීප්තිමත් වර්ණය. හදිසි අවස්ථා හෝ ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශ සහ භයානක ප්‍රදේශ හුදකලා කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවියේ අනතුරු ඇඟවීම සහ හුදකලා කිරීම සඳහා එය බහුලව භාවිතා වේ.